Final Test 1 Movers 2 (12/2021)

NEC Edu xin gửi đến quý phụ huynh và học viên bài test

Final Test 1 Movers 2 Reading & Writing & Listening

Hướng dẫn làm bài test online:

  • Học viên bấm nút “Start” để bắt đầu làm bài
  • Học viên chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác đối với trắc nghiệm
  • Học viên chỉ click chọn khi đã có câu trả lời, không thể chọn lại đáp án sau khi đã click chọn
  • Đáp án đúng sẽ hiển thị sau khi học viên click chọn đáp án
  • Với những đáp án điền từ, học viên chỉ điền duy nhất 1 từ và bấm nút “Check” để kiểm tra kết quả
  • Click nút “Next” để chuyển sang câu hỏi tiếp theo, “Prev” để xem lại câu hỏi đã làm
  • Sau khi học viên hoàn thành bài review, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin học viên kèm số điện thoại

FINAL TEST 1 MOVERS 2 Reading & Writing & Listening

*Lưu ý: chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác, điền thông tin tên học viên (họ tên) và số điện thoại sau khi trả lời xong câu hỏi.

1 / 63

WRITING

Part 1: Choose ‘’who’’ or ‘’which’’. (0,5pts)

1. This is the boy __________ had an accident.

 

2 / 63

Part 1: Choose ‘’who’’ or ‘’which’’. (0,5pts)

2. Yesterday I saw a car__________ was really old.

3 / 63

Part 1: Choose ‘’who’’ or ‘’which’’. (0,5pts)

3. Mandy is the girl ___________ I met on Friday.

4 / 63

Part 1: Choose ‘’who’’ or ‘’which’’. (0,5pts)

4. Can I talk to the girl ________________ is sitting on the bench?

5 / 63

Part 1: Choose ‘’who’’ or ‘’which’’. (0,5pts)

5. This is the girl ______________ comes from Spain.

6 / 63

Part 2: Choose the suitable word to fill in the blanks. (2pts)

1. ………… is in class with ………

7 / 63

Part 2: Choose the suitable word to fill in the blanks. (2pts)

2. Does ………… use a laptop at home?

8 / 63

Part 2: Choose the suitable word to fill in the blanks. (2pts)

3. These are my mum’s friends. ………… usually goes out with …………….

9 / 63

Part 2: Choose the suitable word to fill in the blanks. (2pts)

4. Do ………… eat pasta? No, I don’t like ……

10 / 63

Part 2: Choose the suitable word to fill in the blanks. (2pts)

5. We don’t talk to Sam. We’re angry with ………

11 / 63

Part 2: Choose the suitable word to fill in the blanks. (2pts)

6. Can you pass ……… the sugar, Terry?

12 / 63

Part 2: Choose the suitable word to fill in the blanks. (2pts)

7. “When do you do homework?” “I do ……… after school.”

 

13 / 63

Part 2: Choose the suitable word to fill in the blanks. (2pts)

8. Give ....... to …………, please.

 

14 / 63

Part 3: Look at the pictures and write the words. (1 points)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................

 

15 / 63

Part 3: Look at the pictures and write the words. (1 points)

 

 

 

 

 

 

 

............................................

16 / 63

Part 3: Look at the pictures and write the words. (1 points)

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................

17 / 63

Part 3: Look at the pictures and write the words. (1 points)

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................................

18 / 63

Part 4: Look and choose the correct answers. (1,5 points)

19 / 63

Part 4: Look and choose the correct answers. (1,5 points)

20 / 63

Part 4: Look and choose the correct answers. (1,5 points)

21 / 63

Part 4: Look and choose the correct answers. (1,5 points)

22 / 63

Part 4: Look and choose the correct answers. (1,5 points)

23 / 63

Part 4: Look and choose the correct answers. (1,5 points)

24 / 63

Part 6: Choose correct the answers with should or shouldn't. (2 points)

25 / 63

Part 6: Choose correct the answers with should or shouldn't. (2 points)

26 / 63

Part 6: Choose correct the answers with should or shouldn't. (2 points)

27 / 63

Part 6: Choose correct the answers with should or shouldn't. (2 points)

28 / 63

Part 7: Complete the sentences. Use the past simple of the verbs in brackets. (1pts)

1. My sister _________________________ (go) to the cinema yesterday.

 

29 / 63

Part 7: Complete the sentences. Use the past simple of the verbs in brackets. (1pts)

2. He _______________ (not like) football, so he played volleyball.

30 / 63

Part 7: Complete the sentences. Use the past simple of the verbs in brackets. (1pts)

3. He _________________ (break) the window when he was 5.

31 / 63

Part 7: Complete the sentences. Use the past simple of the verbs in brackets. (1pts)

4. My mum _________ (be) very angry because we came home very late.

32 / 63

Part 7: Complete the sentences. Use the past simple of the verbs in brackets. (1pts)

5. They _______________ (not visit) the museum of the town last Sunday.

33 / 63

READING

Part 2: Read the text and answer the questions. (2 points)

34 / 63

Part 2: Read the text and answer the questions. (2 points)

 

35 / 63

Part 2: Read the text and answer the questions. (2 points)

36 / 63

Part 2: Read the text and answer the questions. (2 points)

37 / 63

Part 3: Look at the pictures and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2 or 3 words. (3,5 points) 

38 / 63

Part 3: Look at the pictures and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2 or 3 words. (3,5 points) 

39 / 63

Part 3: Look at the pictures and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2 or 3 words. (3,5 points) 

40 / 63

Part 3: Look at the pictures and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2 or 3 words. (3,5 points) 

41 / 63

Part 3: Look at the pictures and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2 or 3 words. (3,5 points) 

42 / 63

Part 3: Look at the pictures and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2 or 3 words. (3,5 points) 

 

 

43 / 63

Part 3: Look at the pictures and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2 or 3 words. (3,5 points) 

44 / 63

Part 4: Look and read and write. (1 points)

45 / 63

Part 4: Look and read and write. (1 points)

46 / 63

Part 4: Look and read and write. (1 points)

47 / 63

Part 4: Look and read and write. (1 points)

48 / 63

LISTENING

Part 1: Listen and choose the correct answers. (1,5 points)

49 / 63

Part 2: Listen and write the answers from 1 to 5. (4 points)

50 / 63

Part 3: Listen and choose the correct answers. (4,5 points)

51 / 63

WRITING - Part 5: Complete the words with al or le. (1,25 points)

 

 

52 / 63

WRITING - Part 5: Complete the words with al or le. (1,25 points)

53 / 63

WRITING - Part 5: Complete the words with al or le. (1,25 points)

54 / 63

WRITING - Part 5: Complete the words with al or le. (1,25 points)

55 / 63

WRITING - Part 5: Complete the words with al or le. (1,25 points)

56 / 63

WRITING - Part 8: (0,75 points)

 

57 / 63

READING - Part 1: Look and read. Write the names. (3,5 points)

  1. ___________ is jumping in the river. She's getting wet.

58 / 63

Part 1: Look and read. Write the names. (3,5 points)

59 / 63

Part 1: Look and read. Write the names. (3,5 points)

60 / 63

Part 1: Look and read. Write the names. (3,5 points)

61 / 63

Part 1: Look and read. Write the names. (3,5 points)

62 / 63

Part 1: Look and read. Write the names. (3,5 points)

63 / 63

Part 1: Look and read. Write the names. (3,5 points)

THÔNG TIN HỌC VIÊNĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để ngoại ngữ NEC chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học.

Địa chỉ: 76 – 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 66 76 16 16

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

Thứ 7 - CN: 08:00 – 12:00, 15:00 – 19:30

    Trả lời