Midterm Test 2 Pre-Inter 1 (12/2021)

NEC Edu xin gửi đến quý phụ huynh và học viên bài test

Midterm Test 2 Pre-Inter 1 Reading & Writing & Listening

Hướng dẫn làm bài test online:

 • Học viên bấm nút “Start” để bắt đầu làm bài
 • Học viên chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác đối với trắc nghiệm
 • Học viên chỉ click chọn khi đã có câu trả lời, không thể chọn lại đáp án sau khi đã click chọn
 • Đáp án đúng sẽ hiển thị sau khi học viên click chọn đáp án
 • Với những đáp án điền từ, học viên chỉ điền duy nhất 1 từ và bấm nút “Check” để kiểm tra kết quả
 • Click nút “Next” để chuyển sang câu hỏi tiếp theo, “Prev” để xem lại câu hỏi đã làm
 • Sau khi học viên hoàn thành bài review, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin học viên kèm số điện thoại

MIDTERM TEST 2 PRE-INTER 1 Reading & Writing & Listening

*Lưu ý: chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác, điền thông tin tên học viên (họ tên) và số điện thoại sau khi trả lời xong câu hỏi.

1 / 39

READING

Part 1: Read the text and match the sentences A–E with the gaps 1–5 in the text. (2,5 points)

 

 

2 / 39

Part 2: Read the text and answer the questions. (2,5 points)

 

 

 

3 / 39

Part 2: Read the text and answer the questions. (2,5 points)

 

 

4 / 39

Part 2: Read the text and answer the questions. (2,5 points)

 

5 / 39

Part 2: Read the text and answer the questions. (2,5 points)

 

 

6 / 39

Part 2: Read the text and answer the questions. (2,5 points)

 

 

 

7 / 39

Part 3: Read the text and write the correct answer from 2 to 11. (2,5 points)

8 / 39

Part 4: Read the article below and then choose the correct answer. (2,5 points)

 

9 / 39

Part 4: Read the article below and then choose the correct answer. (2,5 points)

 

 

10 / 39

Part 4: Read the article below and then choose the correct answer. (2,5 points)

 

 

11 / 39

Part 4: Read the article below and then choose the correct answer. (2,5 points)

 

12 / 39

Part 4: Read the article below and then choose the correct answer. (2,5 points)

 

13 / 39

WRITING

Part 1: Choose the right form of the verbs present simple or present continuous (3 points)

 1. Where ___________you (live)____________?

I (live)______________in Hai Duong town.

14 / 39

Part 1: Choose the right form of the verbs present simple or present continuous (3 points)

2. At the moment, my sisters (play) ____________ volleyball and my brother (play) ______________soccer.

15 / 39

Part 1: Choose the right form of the verbs present simple or present continuous (3 points)

3. In the summer, I usually (go) ______________ to the park with my friends, and in the spring, we (have) ___________Tet Holiday; I (be) ________ happy because I always (visit) ______________ my grandparents.

 

16 / 39

Part 1: Choose the right form of the verbs present simple or present continuous (3 points)

4. What time _____________they (get up)_________________?

17 / 39

Part 1: Choose the right form of the verbs present simple or present continuous. (3 points)

5. Look! A man (call)_________________you.

 

18 / 39

Part 1: Choose the right form of the verbs present simple or present continuous. (3 points)

6. Everyday, my father (get up)_________________ at 5.00 a.m, but today, he (get up) __________________ at 6.00 am.

19 / 39

Part 1: Choose the right form of the verbs present simple or present continuous. (3 points)

7. Ha never (go)______________fishing in the winter but she always (do)_____________ it in the summer.

20 / 39

Part 1: Choose the right form of the verbs present simple or present continuous. (3 points)

8. _________ you _________________(wait) for Nam?

- No, I _______________________(wait) for Mr. Hai.

 

21 / 39

Part 1: Choose the right form of the verbs present simple or present continuous. (3 points)

9. My sister (get)______________ dressed and (brush)_______________her teeth herself at 6.30 everyday.

 

22 / 39

Part 1: Choose the right form of the verbs present simple or present continuous (3 points)

10. It's 9 o'clock in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________to music.

23 / 39

Part 1: Choose the right form of the verbs present simple or present continuous (3 points)

11. Usually, I (have)_________________lunch at 12.00.

-__________________you (have) ___________________lunch at 11.00?

24 / 39

Part 1: Choose the right form of the verbs present simple or present continuous (3 points)

12. Hang (go)__________________to the bookshop now because she (want) ___________to buy some books.

25 / 39

Part 2: Choose the correct answer with the verbs past simple or past continuous: (2.5 points)

1. Alice saw/ was seeing the accident when she was catching the bus.

26 / 39

Part 2: Choose the correct answer with the verbs past simple or past continuous: (2.5 points)

2. What were you doing/ did you do when I called?

27 / 39

Part 2: Choose the correct answer with the verbs past simple or past continuous: (2.5 points)

3. I didn’t visit/ weren’t visiting my friends last summer holiday.

28 / 39

Part 2: Choose the correct answer with the verbs past simple or past continuous: (2.5 points)

4. It rained/ was raining heavily last July.

29 / 39

Part 2: Choose the correct answer with the verbs past simple or past continuous: (2.5 points)

5. While people were talking to each other, he read/ was reading his book.

30 / 39

Part 2: Choose the correct answer with the verbs past simple or past continuous: (2.5 points)

6. My sister was eating/ ate hamburgers every weekend last month.

31 / 39

Part 2: Choose the correct answer with the verbs past simple or past continuous: (2.5 points)

7. When we were running/ ran in the park, Mary fell over.

32 / 39

Part 2: Choose the correct answer with the verbs past simple or past continuous: (2,5 points)

8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?

 

 

33 / 39

Part 2: Choose the correct answer with the verbs past simple or past continuous: (2,5 points)

9. Who was she dancing/ did she dance with at the party last night?

34 / 39

Part 2: Choose the correct answer with the verbs past simple or past continuous: (2,5 points)

10. They were watching/ watched football on TV at 7 p.m. yesterday.

35 / 39

Part 3: Write the verbs in the right from past simple or past continuous from 1 to 15. (2, 5points)

36 / 39

Part 4: 

Write an email describing yourself. Write four paragraphs (2 points)

 • Paragraph 1: name, nationality, age, family, work/study
 • Paragraph 2: physical appearance
 • Paragraph 3: pesonality.
 • Paragraph 4: hobbies and interests

37 / 39

LISTENING

Part 1: Listen and choose the correct answer. (3 points)

38 / 39

Part 2: Listen to a woman asking a travel agent for some information about a park in the moutains.

For questions 11-15 , choose correct answers. (3 points)

You will hear the conversation twice.

39 / 39

Part 3: You will hear some information about a museum.

Listen and complete questions 21-25. (4 points)

You will hear the information twice.

 

THÔNG TIN HỌC VIÊNĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để ngoại ngữ NEC chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học.

Địa chỉ: 76 – 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 66 76 16 16

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

Thứ 7 - CN: 08:00 – 12:00, 15:00 – 19:30

  Trả lời