Review Solution Elementary (10/04/2020)

NEC Edu xin gửi đến quý phụ huynh và học viên bài review ngắn giúp bé ôn tập lại kiến thức đã học tại nhà.

Review kiến thức Solution Elementary

Hướng dẫn làm bài review kiến thức online:

 • Học viên bấm nút “Start” để bắt đầu làm bài
 • Học viên chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác
 • Học viên chỉ click chọn khi đã có câu trả lời, không thể chọn lại đáp án sau khi đã click
 • Đáp án đúng sẽ hiển thị sau khi học viên click chọn đáp án
 • Với những đáp án điền từ, học viên chỉ điền duy nhất 1 từ và bấm nút “Check” để kiểm tra kết quả
 • Click nút “Next” để chuyển sang câu hỏi tiếp theo, “Prev” để xem lại câu hỏi đã làm
 • Sau khi học viên hoàn thành bài review, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin học viên kèm số điện thoại

Review Solution Elementary 10-04-2020

*Lưu ý: chỉ chọn duy nhất 1 đáp án chính xác, điền thông tin tên học viên (họ tên) và số điện thoại sau khi trả lời xong câu hỏi

1 / 32

Read and answer the question.

 1. What time does Sophie get up?

 

 

2 / 32

Read and answer the question.

 1. Does she usually have a shower?

 

 

3 / 32

Read and answer the question.

 1. What does she eat for breakfast?

 

 

4 / 32

Read and answer the question.

 1. What does she drink for breakfast?

 

 

5 / 32

Read and answer the question.

 1. What does she do after breakfast?

 

 

6 / 32

Read and answer the question.

 1. Does she go to school on foot?

 

 

7 / 32

Read and answer the question.

 1. What time does school start?

 

 

8 / 32

Read and answer the question.

 1. What time does it finish?

 

 

9 / 32

Read and answer the question.

 1. Where does Sophie usually have lunch?

 

 

10 / 32

Read and answer the question.

 1. Who is Sophie’s best friend?

 

 

11 / 32

Read and answer the question.

What does Sophie do when she returns home?

 

 

12 / 32

Read and answer the question.

How many times a day does she brush her teeth?

 

 

13 / 32

Read and answer the question.

 1. Is she a happy girl?

 

 

14 / 32

Complete the sentences with the words in brackets. Use the present simple and the present continuous.

1/ There’s something wrong with Ted’s car at the moment, so he ____________ (go) to work by bus today.

 

15 / 32

Complete the sentences with the words in brackets. Use the present simple and the present continuous.

1/ There’s something wrong with Ted’s car at the moment, so he ____________ (go) to work by bus today.

 

16 / 32

Complete the sentences with the words in brackets. Use the present simple and the present continuous.

2/  The River Thames _________________ (flow) through London.

 

17 / 32

Complete the sentences with the words in brackets. Use the present simple and the present continuous.

3/  Mary has got an exam soon, so she ________________________ (work) at the moment.

 

18 / 32

Complete the sentences with the words in brackets. Use the present simple and the present continuous.

4/ Why ______________________________ (you/wear) a T-shirt? It’s so cold outside!

 

19 / 32

Complete the sentences with the words in brackets. Use the present simple and the present continuous.

5/ Please, switch the TV off! I _____________________________ (hate) this boring film.

 

20 / 32

Complete the sentences with the words in brackets. Use the present simple and the present continuous.

6/ Mr. Brown __________________________________ (meet) his dentist this afternoon.

 

21 / 32

Complete the sentences with the words in brackets. Use the present simple and the present continuous.

7/ Turn the volume down! I _______________________ (not/like) this music.

 

22 / 32

Complete the sentences with the words in brackets. Use the present simple and the present continuous.

8/ Which __________________ (your Dad/prefer): tea or coffee?

 

23 / 32

Complete the sentences with the words in brackets. Use the present simple and the present continuous.

9/ Ann _________________ (want) to be a teacher when she grows up.

 

24 / 32

Complete the sentences with the words in brackets. Use the present simple and the present continuous.

10/ My Granny is very generous. Every Christmas she ________ (buy) sweets for all kids in her street.

 

25 / 32

Complete the questions. Use the present simple or the present continuous.

1/How often __________________________________?

     Peter goes swimming three times a week.

 

26 / 32

Complete the questions. Use the present simple or the present continuous.

2/ How many languages __________________________?

   He speaks German, Spanish and Russian.

 

27 / 32

Complete the questions. Use the present simple or the present continuous.

3/ Why ________________________________________?

   I’m crying because I’m so upset today.

 

28 / 32

Complete the questions. Use the present simple or the present continuous.

4/ Where ______________________________________?

    They usually spend their weekends in the country.

 

29 / 32

Complete the questions. Use the present simple or the present continuous.

5/ When ______________________________on holiday?

    Kate is going on holiday at the end of the month.

 

30 / 32

Complete the questions. Use the present simple or the present continuous.

6/ What time ___________________________________?

             Paul finishes his work at 6.30.

 

31 / 32

Complete the questions. Use the present simple or the present continuous.

7/ What ________________________________this term?

    He is studying English and Literature this term.

 

32 / 32

Writing

Write a paragraph about something funny that has happened to you.

 

THÔNG TIN HỌC VIÊNĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để ngoại ngữ NEC chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học.

Địa chỉ: 76 – 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM

Số điện thoại: (028) 66 76 16 16

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 12:00, 15:00 – 21:00

Thứ 7 - CN: 08:00 – 12:00, 15:00 – 19:30

Trả lời